10 вересня 2018
Електронна бібліотека


переглянути

Для слухачів та викладачів Центру створено і модернізовано ресурси електронного читального залу, віддалених та локальних українських і зарубіжних джерел інформації, офіційного веб-сайту Центру, бази даних навчально-методичних розробок, презентацій, матеріалів, електронних кейсів, тестових завдань та інших джерел, зорієнтованих на інтереси користувачів.


Пропонуємо ознайомитись із електронним каталогом фахової літератури, яку можна попередньо замовити та отримати в абонентському відділі навчально-методичного комплексу Центру в каб.105.


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ.


 1. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник /Ковалів М.В., Кисіль З.Р., Калаянов Д.П. та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.


2. Афонін та ін. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е.А.Афонін, Л.В.Гонюкова, Р.В.Войтович. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 160 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).


3. Берданова О.В., Вакуленко В.М. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посіб. – К., 2007. – 96 с.


4. Берданова О.В. та ін. Стратегічне планування: Навчальний посібник /Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. – К. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 72 с.


5. Берданова О.В. та ін. Стратегічне планування: Навчальний посібник /Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. – К. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 138 с.


6. Берданова О.В. та ін. Стратегічне планування: Посібник для тренерів /Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. – К. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 138 с.


7. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики /Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 243 с.


8. Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика: Навчальний посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 64 с. –(Бібліотека державного службовця. Від теорії до практики державного управління).


9. Винницький Б. та ін. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні /Б.Винницький, М.Лендьел, Ю.Ратейчак. – К.: Вид-во К.І.С., 2007. – 120 с. - (Канада – Україна. Проект «Регіональне врядування та розвиток»).


10. Виноградський М.Д. та ін. Управління персоналом: Навчальний посібник. – 2-ге вид /М.Д.Виноградський , А.М.Виноградська, О.М.Шканова. – К.: Центр учбової літератури, 2009.- 502 с.


11. Войтович Р.В. Механізми реалізації зв»язків з громадськістю в державному управлінні. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 70 с.


12. Воронкова В.Г. Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: Вид.Дім «Професіонал», 2004. – 256 с.


13. Гендерні аспекти державної служби: Монографія /М.Пірен, Н.Грицяк, Т.Василевська, О.Іваницька; За заг. ред.. Б.Кравченка. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335 c.


14. Гнидюк Н.А., Ібрагімова І.М. Управління персоналом: Навчальний підручник. – К.- Львів: ПАУСІ, 2008. – 296 с.


15. Гнидюк Н.А., Ібрагімова І.М. Управління персоналом: Посібник для викладача. – К.- Львів: ПАУСІ, 2008. – 296 с.


16. Громадські об”єднання в Україні: Навчальний посібник. /За ред. В.М.Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.


17. Данкел Ж. Деловой этикет: Произвести впечатление. Достичь цели. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 320 с.


18. Деловой этикет. – К.: Альтерпрес, 1998. – 320 с. – (Библиотека делового человека). 


19. Державне управління: Навчальний посібник /А.Ф. Мельник, О.Ю.Оболенський , А.Ю.Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред.. А.Ф.Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: знання,2004. – 342 с. 


20. Діловодство в державних установах: Збірник інструкцій/Упоряд. Є.К.Пашутинський. – 2-ге вид., змін. – К.:КНТ, 2009. – 596 с.


21. Довідник депутата місцевої ради /Центр соціальних технологій; За ред. З.Гаркавенко. – К.: Поліграфкнига, 2006. – 144 с.


22. Долинська М.С. Довідник посадових осіб. – К.: Юстініан, 2007. – 360 с.


23. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій /Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін.. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.


24. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 406 с.


25. Загороднюк С.В., Кондратенко О.М. Технологія формування і принцип діяльності управлінської команди в державній службі: Навчальний посібник /За заг. ред.. С.В.Загороднюка. – К.: Вид-во НАДУ, 2007.- 48 с. -- (Бібліотека державного службовця).


26. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Науково-практичний коментар. /Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К.: АТ «Книга», 1999. – 398 с.


27. Законодавство України про місцеве самоврядування: Збірник нормативно-правових актів.  – Х.: Одіссей, 2011. – 332 с.


28. Зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини /За ред. В.М. Бріцина. – К.: Довіра, 2007. – 687 с.


29. Електронний уряд: Науково-практичний довідник /Уклад. С.А.Чукут, І.В.Клименко, К.О.Линьов; За заг. ред.. С.А.Чукут. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с. - - (Бібліотека державного службовця).


30. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.


31. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Закон України про державну службу: Науково-практичний коментар. – Одеса, Фенікс, 2007. – 316 с.


32. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. І доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с.


33. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядуванання. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 192 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).


34. Круш Н.В., Кожемяченко О.О. Муніципальне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 168 с. 


35.  Круш П.В., Кожемяченко О.О. Регіональне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.


36. Куйбіда В.С. Муніципальне управління: (Аспект інформації). – К.: Знання, 2004. – 358 с.


37. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб.– К.: Дакор КНТ, 2009. – 560 с. – (Серія «Публічна служба»).


38. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – К.: Дакор КНТ, 2006. – 472 с.


39. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – К.: Дакор КНТ, 2006. – 472 с.


40. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – К.: Дакор КНТ, 2006. – 472 с. - (Публічна служба).


41. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – К.: Дакор КНТ, 2005. – 472 с.


42. Лазор О.Я., Лазор О.Д. Місцеве самоврядування: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 560 с.


43. Лазор А.Д. Лазор О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-довідник: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. –  352 с.


44. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Служба в органах місцевого самоврядування : Науково-практичний коментар до закону України: Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Дакор, 2007. – 424 с.


45. Лазор О.Д. та ін. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навчально-методичний посібник /Лазор О.Д., Лазор О.Я. та Лазар І.Г. – К.: Дакор, 2007. – 312 с.


46. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навчальний посібник. 3-тє видання доп. І перероб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 432 с.


47. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. – К.: Центр сприяння інтуіційному розвитку державної служби, 2006. – 196 с. – Сер. “Бібліотека молодого державного службовця”.


48. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.


49. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.


50. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб. – К.: Знання, 2007. – 223 с.


51. Місцеве самоврядування: Збірник нормативно-правових актів. Станом на 25 січня 2009 року. – Х: Одісея, 2009. – 616 с.


52. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципальне право: Навчальний посібник /Н.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В Підмогильний.- К.: Атіка, 2000. – 304 с.


53. Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 224 с.


54. Муніципальне право України /Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. та ін.; за ред. М.О.Баймуратова. – 2-е вид., доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 720 с.


55. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 352 с.


56. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – 2-ге вид. доп. й перероб. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).


57. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб. – К.: Знання, 2007. – 223 с.


58. Мельник А.Ф. та ін. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник /Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П.; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2006. – 420 с.


59. Менеджмент для публічної влади: Навчальний посібник /За заг. ред.. М.П.Бутка. -0 Ніжин: ТОВ вид-во Ачпект-Поліграф, 2011. – 360 с. – (Національне агентство України з питань державної служби. Чернігівський державний технологічний університет).


60. Менеджмент у державному управлінні: Загальна частина: Навчальний посібник /За заг. ред.С.В.Петкова. – К.: КНТ, 20011. – 312 с.


61. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.


62. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. – К: КНЕУ, 2006. – 472 с.


63. Ортинський В.Л. та ін. Управління в органах виконавчої влади України: Навчальний посібник /В.Л. Ортинський, З.Р.Кісіль, М.В.Ковалів. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.


64. Практичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи: Навчальний посібник /Кол. Авт.; За заг. ред.. С.О.Телешуна


65. Ромашко П.А. Інформаційні технології в державному управлінні. –
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – 168 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).


66. Регіональне управління: інноваційний підхід: Навчальний посібник /Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М. та ін..; За заг. ред. Бутка М.П. – К.: Знання України, 2006. – 560 с.


67. Савицький В.Т. Документаційне  забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія /За ред. Олуйка В.М. – К.: КНТ, 2008. – 324 с.


68. Савченко Б.Г. та ін. Соціальні та психологічні аспекти державного управління: Навчальний посібник /Б.Г.Савченко, Н.М.Мільтюхова, А.В.Бураковська. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ магістр, 2003. – 152 с.


69. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 339 с.


70. Сергієва Л.В., Каінова О.В. Організація діяльності державного службовця: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – 192 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).


71. Черноног Е.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 458 с.


72. Ціннісні засади державного управління в Україні: Навчальний посібник /Уклад. В.А.Ребкало, В.М.Козаков; За заг. ред. В.А.Ребкало. - К.: Вид-во НАДУ, 2007.- 58с. – (Бібліотека державного службовця).


73. Юридический справочник для населения. – Донецк: Сталкер, 1996. – 512 с.


74. Шарий В.І. Основи державного управління: Навчальний посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – 518 с.


75. Шарий В.І. Державне управління: антикризові технології: Навчальний посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – 280 с.


76. Швидько Г., Романов В. Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис. Ч.1. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 138 с. - /Б-ка магістра.


ПОЛІТОЛОГІЯ


77. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: - 2-ге видання, стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 384 с: іл. – Бібліогр.: с. 370-383


78. Брегеда А.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.


79. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб і доп. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 1999. – 428 с. - /Сер. “Вища освіта XXI століття.


80. Гнидюк Н.А., Ібрагімова І.М. Аналіз політики: Навчальний посібник. – К. – Львів, 2008. – 228 с.


81. Гнидюк Н.А. та ін. Аналіз політики: Посібник для викладача: (Методичны рекомендації тренеру) /Гнидюк Н.А., Ібрагімова І.М., Стрельцов В.Ю. – К. – Львів, 2008. – 110 с.


82. Гуманітарна та соціальна політика /В.П.Єлагін, М.В.Кашуба, П.І.Шевчук та Т.О.Панфілова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – 176 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).


83. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика як засіб розвитку національної економіки Вид-во НАДУ,2007. – 60 с.


84. Іщенко М.П., Іщенко О.М. Практикум з політології: Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2004. – 324 с. – (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).


85. Політологія: Підручник /І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін.; за заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. – К.: Вища школа, 1998. – 415 с.


86. Кухта Б.Л. та ін. Політологія: Навчальний посібник /Б.Л.Кухта, Т.О.Панфілова, В.І.Карпук; За заг. ред.. Є.І.Бородіна, В.Г.Логвинова, О.Ф.Мельникова, П.І.Шевчука. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2004. – 184 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).


87. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Для тих, хто прагне успіху: Навчальний посібник, - К.: Вища школа, 1996. 180 с.


88. Мухаев Р.Т. Основы политологии: Учебник для средней школы. – М.: Новая школа, 1996. – 192 с.


89. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 684 с.


90. Піча В.М., Хома Н.М.. Політологія: Контекст лекцій: Навчальний посібник. – К.:Каравела, 1999. – 168 с.


91. Пойченко А.М. та ін. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв»язання: /Навчальний посібник/. – К.: Вид-во УАДУ,1997. – 94 с.


92. Політологія: історія та методологія: Підручник /Андрущенко В.П., Антоненко В.Г., Ануфрів Л.О. та ін.; За ред. Ф.М.Кирилюка. – К.: Здоров”я, 2000. – 632 с.


93. Політологія: Посібник для студентів вузів /За ред.О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: Вид. центр “Академія”, 1998. – 368 с.


94. Політологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. /І.С.Дзюбко, В.Ф. Панібудьласка, Ю.С.Шемшученко та ін.; за заг. ред. І.С.Дзюбка. – К.: Вища школа, 1993. – 271 с.


95. Потульницький В.А. Нариси з української політології /1819-1991/: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.


96. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.


97. Публічна політика: Навчальний посібник /В.Т.Нанівська, В.А.Нікітін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 52 с. – (Бібліотека державного службовця).


98. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. – К.: Наук.думка, 1994.


ПРАВО


99. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина: Навчальний посібник /І.О.Ієрусалімова, І.О.Ієрусалімов, П.М.Павлик, Ж.В.Удовенко – К.: Знання, 2007. – 224 с.


100. Аграрне право України: Підручник /В.З.Янчук, В.І.Андрійцев, С.Ф.Василюк та ін.;За ред. В.З.Янчука.-2- е вид., перероб. та допов. - К.Ж: Юрінком Інтер, 2000. – 720с.


101. Адміністративне право України: Підручник /Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; За ред.. Ю.П.Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.


102. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина: Навчальний посібник /І.О.Ієрусалімова, І.О.Ієрусалімов, П.М.Павлик, Ж.В.Удовенко – К.: Знання, 2007. – 224 с. 


103. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2007. – 446 с.


104. Бальцій Ю.Ю. Правовий статус міського голови в Україні. – Одеса: Фенікс, 2007. – 176 с. – (Одеська національна юридична академія).


105. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України: Навчальний посібник /О.С.Баб’як, П.Д.Біленчук, Ю.О.Чирва. – К.: Атіка, 2000. – 216 с.


106. Батанов О.В. Муніципальне право України: Підручник. – Харків: Одіссей, 2008. – 528 с.


107. Біленчук П.Д. та ін. Місцеві податки і збори:правове регулювання: Навчальний посібник. /П.Д.Біленчук, М.Т.Задояний, В.А.Форостовець. – К.: ЯТІКА, 1999. – 118 с.


108. Бірюков А.І. та ін. Цивільне право України: Загальна частина: Навчальний посібник. /І.А.Бірюков, Ю.О.Заїка, В.М.Співак. – К.: Наук. думка, 2000. – 304 с.


109. Беланевич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка. 2002. – 280 с.


110. Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Атіка, 2006. – 356 с. 


111. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – 2-е вид., перегл. І доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.


112. Житлове законодавство України /Упоряд.: М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – 496 с.


113. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): Навчальний посібник /За ред.. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с. 


114. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник.- Стереотипне вид. /А.М.Колодій, В.В.Копейчиков, С.Л Лисенков та ін.; За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.


115. Марущак А.І. Інформаційне право: доступ до інформації: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.


116. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.


117. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов”язки людини і громадянина в Україні: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 350 с.


118. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Парламентське видавництво, 1997. – 100 с.


119. Конституція України: Коментар основних положень. /Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина/ /Упоряд. М.І.Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 112 с.


120. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою /Упорядник Ковальчук Є.О. – Харків: Бурун Книга, 2006. – 72 с.


121. Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид. /В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, О.В.Городецький та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка. –К.: Наукова думка, 2002. – 732 с.


122. Кооперативне право: Підручник /За ред. чл.-кор. НАН України В.І.Семчика. – К.: Ін Юре, 1998. – 336 с.


123. Коваль А.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.


124. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 734 с.


125. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.


126. Макарчук В.С. Основи римського приватного права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 176 с.


127. Международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. – М.: Междунар. Отношения, 1999. – 624 с. /Дипломатическая академия МИД РФ, Московский гос.ин-т междунар. Отношений /Ун-т МИД РФ.


128. Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1995. 240 с.


129. Михайленко О.Р. Основи держави і права: /Правознавство/. – К.: Феміна, 1995. – 160 с. - /Старшокласникам і абітурієнтам/


130. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти: словник-довідник. – К.: Юмана, 1996. – 272 с.


131. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. – К.: Наук. Думка, Лад, 1996. – 472 с.


132. Нечитайленко А.А. Основы теории права: Учебное пособие, - Харьков: Фирма «Консум», 1998. – 176 с.


133. Нова Конституція України: Огляд, коментарі і текст Основного Закону. – «Не доопр. вид. – К.: Наукова думка, 1997. – 156 с.


134. Омельченко А.В. Інвестиційне право: /Навчальний посыбник/. – К.: АТІКА, 1999. – 176 с.


135. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс лекцій. – К.: Юрінком-Інтер, 2000. – 270 с. 


136. Основи конституційного права України: Підручник /За ред. В.В.Копейчикова. – Стереотипне вид. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.


137. Основи правознавства: Навчальний посібник. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх. – К.: Знання, 2000. – 358 с. - /Вища освіта XXI століття/


138. Право власності в Україні: Навчальний посібник. /О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін.; За заг.ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер. 2000. – 816 с. - /Київ, Нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка/


139. Правознавство: Навчальний посібник /В.І.Бобир, С.Е.Демський, А.М.Колодій; За ред. В.В. Копейчикова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком інтер, 1999. – 704 с.


140. Правознавство /В.С.Кульчицький, В.Т.Нор, В.В.Луць та ін.: за ред. М.Настюка. – 2-ге вид. – Львів: Світ, 1995. – 272 с.


141. Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: /Монографія/. – Одеса: Фенікс, 2008. – 280 с.


142. Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 232 с.


143. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. Посібник /За відп. Ред. Л.К.Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.


144. Роїна О.М. Трудові правовідносини: Практичний посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2005. – 348 с.


145. Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 220 с.


146. Сімейне право України: навчальний посібник /за ред. О.В.Дзери. –К.: Вентурі, 1997. – 272 с.


147. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: Навчальний посібник – 2-ге вид., стереотип. /К.Б.Наровська, В.П.Пастухов, О.В.Тищенко, С.М.Чорноус; Під заг. ред. В.П.Пастухова. – К.: Алерта, 2006. – 280 с.


148. Трудове право України: Практикум /Г.І Чанишева, Н.Б.Болотіна, Т.М.Додіна, О.Л.Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.


149. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – 2-е вид., доп. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 416 с.


150. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: АртЕк, Вища школа, 1998. – 264 с.


151. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах /Конституційно-правовий аспект/: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1996. – 60 с.


152. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – К.: Т-во “знання”, КОО, 2000. – 284 с. /Вища освіта XXI століття/


153. Щербина в.С. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 336 с.


ЕКОНОМІКА


154. Ассель Г. Маркетинг: Принципы и стратегия: Учебник для вузов. /Пер. с англ. М.З.Штернгарца. – М.: Инфра-М, 1999.- 804 с. 


155. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник для студентов экономических специальностей.- М.: Финансы и статистика,1997. – 416 с.


156. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч.посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 313 с. - /Вища освіта XXI століття/.


157. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навчальний посібник /І.М. Бойчик, П.С.Харів, М.І.Хапчан. – Львів, Сполом, 2000. – 212 с.


158. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навчальний посібник /А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. – К.: Вища школа, 1998. – 544 с.


159. Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Тлумачний словник економіста: Навчальний посібник /За ред.. С.М.Гончарова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 262 с.


160. Дідковська Л.І., Голдовко Л.С. Державне регулюванння економіки: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с. - /Вища освіта XXI століття


161. Економіка: Навчальний посібник /За ред. М.П.Бутка. – Ніжин: ТОВ вид-во Аспект-Поліграф, 2011. – 612 с. – (Національне агентство України з питань державної служби. Чернігівський державний технологічний університет).


162. Економіка зарубіжних країн: Підручник /А.С.Філіпенко, В.А.Вергун, І.В.Бураківський та ін.; За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1996. 414 с.


163. Економіка підприємства: Навчальний посібник – 3-тє вид., випр. /За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання-Прес, 2003. – 336 с. (Київський національний ун-т ім.. Т.Шевченка).


164. Экономика: Учебник по курсу “Экономическая теория”. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. А.С.Булатова. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 816 с.


165. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2001. – 212 с.


166. Задоя А.А., Петруня Я.К. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М.: Рыбари, 2000. – 480 с.


167. Задоя А.А., Петруня Я.К. Основы экономики: Учебное пособие. – К.: Вища школа, - Знання, 1998. – 478 с.


168. Іваницький О.О., Бураковська А.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник /За заг. ред.. Є.І.Бородіна, В.Г.Логвинова, О.Ф.Мельникова, П.І,Шевчука. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2003. – 112 с .


169. Козик та ін. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. /В.В.Козик, А.А.Панкова, Н.Б.даниленко. – К.: знання-Прес, 2000. – 277 с. - /Вища освіта XXI століття/


170. Костюк В.Н. История экономических учений: Учебное пособие. – М.: Центр, 1997. – 224 с.


171. Казаков А.П. Минаева Н.В. Экономика /Микро-, макро- и прикладная экономика/: Учебный курс по основам экономической теории и предпренимательству по программе 60-120 часов /Упражнения. Тесты и тренинги/. М.: Изд-во ЦИПКК АП, 1996. – 392 с.еской теории: Учебное пособие /Под ред. Чепурина Н.М., Киселевой Е.А. – Киров: Изд-во АСА, 1995. – 624 с.


172. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.


173. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 727 с.


174. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер с англ 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993.- 786 с.


175. Маркетинг: Учебник /А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.: Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с. 


176. Савченко А.Г. та ін. Макроекономіка: Підручник /А.Г.Савченко, Г.О.Пухтаєвич, О.М.Тіньонко. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.


177. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільм Д. Макроекономіка.  /Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.


178. Мельник С.А. Управління регіональною економікою.: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ. 2000. – 124 с. 


179. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Вид. Центр “Академія”, 1999. – 592 с. - /сер. “Гаудеамус”/.


180. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Запитання і відповіді. – К.: Феміна, 1996. – 276 с. /”Альма-матер”/ 


181. Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка /В.Ю.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Либідь, 1998. – 272 с. 


182. Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2: Підприємництво. Маркетинг. Менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві /В.Ю.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В.Шегда, та ін.; за ред. Ю.В.Ніколенка. – К.: Либідь, 1998. –272 с. 


183. Основи економічної теорії: Посібник. /С.В.Мочерний, С.А.Єрохін, Л.О.Каніщенко та ін.; за ред. С.В.Мочерного. К.: Академія, 1998. – 464 с. /Гаудеамус/.


184. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с. - /Вища освіта XXI століття/


185. Розвиток економічно проблемних територій: міжнародний досвід /С.Слава, Д.Амборський, П.Сегварі, М.Дацишин. – Торонто – Будапешт – Київ: вид-во К.І.С., 2007. – 144 с. - (Канада – Україна. Проект «Регіональне врядування та розвиток»).


186. Роль інформації у формуванні ринкової економіки /Ю.Бажал, В.Бакуменко, Н.Грицяк та ін..; За заг. ред. І.Розпутенка. – К.: К.І.С., 2004. – 348 с.


187. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 435 с. – (Серія “Вища освіта ХХІ століття).


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО


188. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства Наука, 1977. – 327 с.


189. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник /А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін., За ред.А.М.Колодного, П.А.Яроцького. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 735 с. /Вища освіта XXI століття.


190. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – 4-е допр. вид. –К.: Наук. думка, 1998. – 336 с.


191. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – 3-е вид. –К.: Наук. думка, 1997. – 252 с.


192. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии: (на материалах древних верований и христианства). – М.: Мысль, 1984. – 222 с.


193. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии: [Монография]. – М.: Мысль, 1989. – 285 с.


194. Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. – М.: Политиздат, 1982. – 255 с.


195. Коран /Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963. – 714 с. 


196. Крывелев И.А. История религий: Очерки в двух томах. Т. 1. – М.: Мысль, 1975.


197. Крывелев И.А. История религий: Очерки в двух томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1976. – 415 с.


198. Кулаков А.Е. Религии мира: Пособие для учащихся. – М.: АСТ, 1996. – 349 с.


199. Куценок Б.М. Эмоции и религия. – К.: Политиздат Украины, 1982. – 104 с.


200. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.:Вілбор, 1997. – 480 с. 


201. Митрохин Л.Н. Религии «Нового века». – М.: Сов. Россия, 1985. – 160 с.


202. Мень А.В. История религии: В 2-х кн. Кн. 1-я: В поисках Пути, Истины и Жизни: [Учебное пособие]. – М.: Издательская группа «Форум-Инфра-М», 1997. – 216 с. Кн. 1, 2


203. Мень А.В. История религии: В 2-х кн. Кн. 2-я: Пути христианства: [Учебное пособие]. – М.: Издательская группа «Форум-Инфра-М», 1997. –224 с.


204. Никольский Н.М. История русской церкви. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1988. – 448 с.


205. Основы религиоведения: Учебное пособие /Ю.Ф.Борунков, И.Н.Яблоков, М.Н.Новиков и др.; Под ред. И.Н.Яюлокова. – М.: Высшая школа, 1994. – 386 с.


206. Релігієзнавство: Навчальний посібник /В.М.Андріанов, С.А.Бублик, М.М.Ібрагімов та ін.; С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 496 с.


207. Религия и церковь в капиталистических странах. Редколлегия: М.В. Андреев и др. – М.: Мысль, 1977. – 354 с.


208. Религия и церковь в современную эпоху. Редколлегия: Л.Н. Великович, В.И. Гараджа и др. – М.: Мысль, 1976.


209. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1976. – 575 с.


210. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. – 559 с.


211. Угринович Д.М. Введение в теоретическое религиоведение. – М.: Мысль, 1973. – 239 с.


ЛОГІКА.


212. Берков В.Ф. и др. Логика: Учебное пособие /В.Ф.Берков, Я.С. Яскевич, В.И.Павлюкевич. – Минск: НТ000 «Тетра системс», 1997. – 480 с.


213. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник.- М.: Инфра-М., 1999. – 296 с.


214. Вугальтер А.Л. Логика общественно-экономического процесса. – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999. – 240 с.


215. Гладунський В.Н, Гладунська Г.Я. Логіка: Частина 1-ша: пробний навчальний посібник для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв. – Львів: Каменяр, 1994. – 150 с.


216. Гладунський В.Н, Гладунська Г.Я. Логіка: Частина 2-га: пробний навчальний посібник для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв. – Львів: Каменяр, 1996. – 188 с.


217. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 296 с.


218. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. – 3-е вид., стереотип. – Х.-К.: Основа-Знання, 1999. – 256 с.


222. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987. – 271 с.


223. Конверський А.Є. Логіка: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 272 с.


225. Руденко К.П. Логіка: Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1976. – 304 с.


226. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вузів. – К.: Вид. центр “Академія” 1999. – 336 с.


МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


227. Воронкова В.Г. Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: Вид.Дім «Професіонал», 2004. – 256 с.


228. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. Перераб. и доп.  – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501 с.


229. Энциклопедический словарь бизнесмена: Менеджмент, маркетинг, информатика /Под общ. ред. М.И.Молдованова. – К.: Техніка,1993. – 856 с. 


230. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник. – Минск: БГЭУ, 1996. – 284 с.


231. Мельник А.Ф. та ін. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник /Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П.; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2006. – 420 с.


232. Менеджмент для публічної влади: Навчальний посібник /За заг. ред.. М.П.Бутка. – Ніжин: ТОВ вид-во Ачпект-Поліграф, 2011. – 360 с. – (Національне агентство України з питань державної служби. Чернігівський державний технологічний університет).


233. Менеджмент у державному управлінні: Загальна частина: Навчальний посібник /За заг. ред.С.В.Петкова. – К.: КНТ, 20011. – 312 с.


234. Мескон М. и др. Основы менеджмента /Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.; Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.


235. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип.. – К.: Т-во Знання , КОО, 2006. – 312 с.


236. Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций. – К.: МАУП, 2000. – 118 с.


237. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшенз: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 506 с. /Вища освіта XXI століття/


238. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 327 с. 


239. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.


240. 7 нот менеджмента: Настольная книга руководителя. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2007. – 832 с. 140 с.


241. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.


242. Травин В.В, Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995. – 336 с.


243. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім Професіонал, Центр учбової літератури, 2010 - 284 с.


244. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навчальний посібник. К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.


245. Черкасов В.В. и др. Управленческая деятельность менеджера: Основы менеджмента: Учебник. – К.: Ваклер, 1998. – 472 с.


246. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Тов-во “Знання”, 1998. – 512 с.


ПЕДАГОГІКА


247. Гончаренко Семен Українські педагогічний словник.- Київ: Либідь, 1997.- 376 с.


248. Інтерактивні методи навчання: /Навчальне видання/ /За ред.. П.Шевчука, П.Фенриха. – Щецін - Львів – К.:ПАУСІ, 2007. – 138 с. – (Львівський РІ НАДУ. Вища школа публічної адміністрації в Щеціні).


249. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 304 с.


250. Кузьмінський  А.І. Омельяненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки)


251. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. -  4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2000. – 523 с.


252. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зядун, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна.- К.: Вища шк., 1997. – 349 с.


253. Савин Н.В. Педагогика. Учеб. Пособие для пед. Училищ. Изд. 2-е, доп. М.; «Просвещение», 1978.- 351 с.


254. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. – Минск: Универсиэцкас, 2000. – 560 с.


СОЦІОЛОГІЯ


255. Дворецька Г.В. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 338 с.


256. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Социология: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998. – 276 с.


257. Педагогічна соціологія: Навчальний посібник. /В.С.Болгаріна та ін. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 144 с.


258. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2000. – 248 с.


259. Соціологія: Посібник /за ред. Городяненка В.Г. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999 – 384 с. - /Сер “Гаудеамус”/.


260. Социология: Учебник /В.Н.Лавриненко, Н.А.Нартов, О.А.Шабанова.


261. Социология: Учебнник для вузов /В.Н.Лавриненко, Н.А.Нартов, О.А.Шабанова, Г.С.Лукашова; Под.ред. В.Н.Лавриненко. – М.: Культура и спорт. ЮНИТИ. 1998. – 349 С.Укашова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2000. – 407 с.


262. Скуратівський В.А., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: Навчальний посібник. – К: Вид-во УАДУ, 1998. – 188 с.


263. Попова И.М. Социология. Введение в специальность: Учебник. – К.: Тандем, 1998. – 287 с.


264. Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.


265. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 1996. – 208 с.


266. Городяненко В.Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. – К.: Изд. Центр “Академия”, 1999. – 160 с. /Альма-матер/.


267. Социология /Г.В.Осипов /рук. авт.кол./, Ю.П.Коваленко, Н.И.Щипанов, Р.Г.Яновский, - М.: Мысль, 1990. – 446 с.


ЕТИКА. ЕСТЕТИКА


268. Адамян А.А. Вопросы эстетика и теории искусства. Вступит. Статья Я.И. Хачикян. – М.: Искусство, 1978, 301 с.


269. Баженова А.А. Русская эстетическая мысль и современность. – М.: Знание, 1980. – 144 с.


270. Борев Ю.Б. Эстетика. - 4-е изд.,доп. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.


271. Борев Ю.Б. Эстетика. - 3-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 399 с. .


272. Борев Ю.Б. Эстетика. - 2-е изд. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с. 


273. Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. – М.: Искусство, 1984. – 264 с.


274. Вдовина И.С. Эстетика французского персонализма. – М.: Искусство, 1981. – 191 с.


275. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эстетика. – В 4-х т. Т. 4 – М.: Искусство, 1973. – 668 с.


276. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эстетика. – В 4-х т. Т. 1 – М.: Искусство, 1968. – 305 с.


277. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эстетика. – В 4-х т. Т. 2 – М.: Искусство, 1969. – 313 с.


278. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эстетика. – В 4-х т. Т. 3 – М.:. Искусство, 1971. – 587 с.


279. Гулыга А.В. Принципы эстетики. – М.: Политиздат, 1987. – 286 с.


280. Естетика: Підручник /Л.Т.Левчук, Д.Ю.Кучерик, В.І Панченко; за заг. Ред. Л.Т.Левчук. – К.:Вища школа, 1997. - 399 с.


281. Эстетика раннего французского романизма / Сост., вступ. Статья и коммент. В.А. Мильчиной; Пер. с фран. – М.: Искусство. 1982. – 480 с.


282. Эстетика и жизнь. Вып. 7: Общ. Пробл. Эстетики; Ист.-эстет. Вопросы (АН СССР. Ин-т филосифии; Редкол.: М.Ф. Овсянников (отв. Ред.) и др. – М.: Искусство. 1982. – 287с.


283. Эстетическое сознание и процесс его формирования /Ин-т философии АН СССР. – М.: Искусство, 1981. – 255 с.


284. Егоров А. Проблемы эстетики. /Редактор  Л.А. Шубин. – М.: «Советский  писатель». 1974, 416 с.


285. Жуковский В.А. Эстетика и критика /Вступ. Статья Ф.З. Кануновой и А.С. Янушкевича; Сост. И примеч. Ф. З. Кануновой, О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. – М.: Искусство, 1985. – 431 с.


286. Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины. – М.: Искусство, 1981, 423 с.


287. Из истории английской эстетики ХVІІ века: Поп. Аддисон. Джерард. Рид. Сост., вступ. Статья Б.В. Мееровского. А.Л. Субботина. – М.: Искусство, 1982. – 367 с.

25 червня 2019
Powered by ArtistSoft